روز: سپتامبر 15, 2019
ترمز سریع قطار متراژی با سرعت ۶۵ کیلومتر

ترمز سریع قطار متراژی با سرعت ۶۵ کیلومتر  

قیمت بلیت قطار افزایش نیافته است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت بلیت قطار‌ افزایش نیافته و تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بر اساس سقف قانونی تعیین شد، بلیت می‌فروشند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز