روز: مرداد ۱, ۱۴۰۰
محور جنوب باز گشایی شد

با تلاش مامورین فنی، محور جنوب بازگشایی و سیر قطارها در این محور به روال عادی بازگشت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز