بازدید وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل راه آهن از پروژه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان
مراسم بهره برداری از ۲۱۳ دستگاه انواع واگن باری و مسافری و لکوموتیو تولید ملی
                                                                             
منتخب تصاویر مسافران ریلی
منتخب تصاویر ریل نیوز ( ۱ )

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز