شما اینجا هستید
اخبار عمومی » نظام آراستگی بر مبنای ۵S در راه آهن شمالشرق(۱)

نظام آراستگی بر مبنای ۵S در راه آهن شمالشرق(۱)

فرشاد زاد خور مدیر کل راه آهن شمالشرق (۱) با اعلام این مطلب گفت : طی سال گذشته و با اجرای نظام آراستگی بر مبنای ۵S در راه آهن شمالشرق(۱) در راستای پیاده سازی اهداف سازمان گام بر داشته ایم.
مدیر کل راه آهن شمالشرق (۱) تصریح کرد : پیاده سازی نظام آراستگی نقش مؤثری در کاهش عوامل غیرضروری و در نتیجه افزایش بهره وری در سازمان خواهد داشت و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و بهبود محیط کار را فراهم می آورد و این مهم دراین اداره کل به سر انجام رسیده است.
فرشاد زاد خور افزود: شرایط مطلوب در محیط کار و زندگی کاری در صورت به خدمت گرفتن تکنیک ها و اصول ۵S ( پاکیزگی، نظم و ترتیب، تمیزی، استانداردسازی و نهادینه کردن) و همچنین تدوین برنامه دقیق زمان بندی شده فعالیت اجرائی میسر می باشد و با توجه به اثر بخشی و کارکردهای این سامانه مدیریتی، اجرای آن دستاوردهای مهمی را به همراه خواهد داشت.
زادخور توضیح داد: آراستگی محیط کار دستاوردهایی مانند کاهش هزینه ها، افزایش شتاب در انجام کار، ارتقاء روحیه کارکنان با بالابردن انگیزه نیروی انسانی را درپی دارد

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز