بازدید هیئت روسی از مسیر ریلی گلوگاه – گرمسار در راه آهن شمال

0 (0) / بازدید هیئت روسی از مسیر ریلی گلوگاه – گرمسار در راه آهن شمال / با برقي شدن خطوط ، اقتصاد رشد چشمگیری خواهد یافت و با این کار در آینده ای نزدیک قطارهای باری نیز بصورت برنامه ای و منظم سیر خواهند داشت و تعهد زمان سیر برای قطارهای باری ،همچون قطارهای … ادامه خواندن بازدید هیئت روسی از مسیر ریلی گلوگاه – گرمسار در راه آهن شمال