ایجاد سه ایستگاه تبادلی بین راه‌آهن و متروی تهران

0 (0) ایجاد سه ایستگاه تبادلی بین راه‌آهن و مترو یزدانی با اشاره به اهمیت حمل و نقل ریلی حومه‌ای گفت: هرچند که از محل حمل و نقل حومه‌ای درآمدی نداریم اما از نظر اخلاقی راه‌اندازی حمل ونقل ریلی حومه‌ای در تعهد قرار داده‌ایم. پیش از سال 92 یک ریال هزینه در بحث زیرساخت‌های حمل … ادامه خواندن ایجاد سه ایستگاه تبادلی بین راه‌آهن و متروی تهران