سهم بخش ریلی از درآمدهای نفتی چقدر است؟

0 (0) سهم بخش ریلی از درآمدهای نفتی چقدر است؟ یک درصد از حدود ۹۵۹ هزارمیلیارد تومان، رقمی معادل ۹۵۹ میلیارد تومان می‌شود. به این معنا که نزدیک به هزار میلیارد تومان، سهم بخش ریلی از محل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی است اما به دلیل اینکه در کشور ما هنوز مطالعات دقیق، کارشناسانه … ادامه خواندن سهم بخش ریلی از درآمدهای نفتی چقدر است؟