2300 پروژه در شبکه ریلی کشور در دست اجرا است

0 (0)   2300 پروژه در شبکه ریلی کشور در دست اجرا است معاون فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: بیش از 2300 پروژه با هزینه 4 هزار میلیارد تومان بدون استفاده از فاینانس(تامین مالی ) خارجی در سه حوزه ایمنی، درآمدزایی و جلوگیری از آلودگی هوا در راه آهن در دست … ادامه خواندن 2300 پروژه در شبکه ریلی کشور در دست اجرا است