خلاصه گزارش مطالعات اکتشافی و برداشت میدانی دستگاه رادار نفوذی زمین (GPR)

0 (0) در راستای انجام پروژه مطالعاتی مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن با عنوان “ارزیابی وضعیت خرابیهای بتن در عرشه و پایه پلها و پوشش تونلها با استفاده از تکنولوژی رادار نفوذی زمین”، تست غیر مخرب رادار نفوذی زمین (GPR)، با نظر اداره کل خط و سازههای فنی و همکاری اداره کل ناحیه شمال … ادامه خواندن خلاصه گزارش مطالعات اکتشافی و برداشت میدانی دستگاه رادار نفوذی زمین (GPR)