مسافران قطارهای منتهی به تهران به‌سلامت به‌مقصد رسیدند

0 (0) مسافران قطارهای منتهی به تهران به‌سلامت به‌مقصد رسیدند دلیل تعلل‌ در حرکت قطارها محدودیت‌ دیدی است که برای لوکوموتیو‌رانان به وجود آمده بود. قطارها به همین دلیل با سرعت‌ 40 و 50 حرکت می‌کردند و در نتیجه‌ این موضوع‌ باعث‌ ایجاد ترافیک‌ در ورودی ایستگاه‌ تهرا‌ن شده بود و برخی از قطارها‌ با … ادامه خواندن مسافران قطارهای منتهی به تهران به‌سلامت به‌مقصد رسیدند