ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام : محمد محمدی

سمت : معاونت پایگاه خبری – مدیر بخش فضای مجازی – مدیر بخش طراحی – مدیر بخش بین الملل

تماس :   info @ rail-news.ir

شماره پرسنلی : ۸۲۹۸۱

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز