شما اینجا هستید
اخبار عمومی » آمار کلی پل های راه آهن ایران

[تعداد: 2    میانگین: 3/5]

 

 

 آمار تعداد پلهای ادارات کل راه آهن به تفکیک در سال۱۳۹۷
طول کل(متر)جمع کلگذرگاهسیفونخرپا فلزیمرکبباکس(P.en)طاقی چند دهانهطاقی خوابیدهطاقیفلزیطاق سنگیفر بتوندالوبوزادارات کل  راه آهن
غیر همسطح(S-i)(Trus)(COM)(BOX)(P.V.S)(A.V.S)(P.V)(P.M)(A.V)(F.B)(D)(B)
۱۸,۴۵۸۲,۰۴۱۳۵۶۰۱۰۰۰۰۲۶۳۱۴۰۱۸۳۰۶۹۸۴۸آذربایجان
۷,۹۹۲۷۵۶۲۴۰۰۰۱۹۰۰۰۱۴۴۲۱۸۲۷۶۲۰۴۲۱اراک
۳۱,۱۴۹۲,۴۹۵۳۷۱۴۳۳۰۰۰۲۰۵۱۸۷۱۳۶۰۲۷۳۶۳۹اصفهان
۱۵,۹۱۰۱,۰۸۰۶۴۰۱۵۱۲۱۰۰۰۲۳۶۷۳۹۰۲۰۷۳۱۱تهران
۶,۵۷۱۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۶۸۱۲۵۱۳۹۱۴۷۲۲۸قم
۷,۲۹۱۱۷۲۱۷۰۱۰۴۱۰۰۰۰۵۵۱۷۲۰۲جنوب
۱۱,۱۸۵۱,۸۰۸۵۰۰۰۱۰۰۰۰۲۰۱۱۷۸۶۲۷۰کرمان
۵,۸۳۶۶۸۶۵۰۰۶۴۰۰۰۰۲۰۰۶۵۶۰۰جنوب شرق
۲۱,۵۲۷۲,۲۳۹۳۱۲۰۰۱۰۰۰۰۵۲۲۲۲۱۹۸۶۱۲۰خراسان
۲۱,۹۷۱۲,۵۶۲۲۱۱۰۰۰۴۲۰۸۰۱۲۳۱۵۵۴۴۳۵۴۳۵یزد
۸,۷۴۸۱,۳۸۳۱۴۵۰۰۲۲۶۰۰۰۴۶۶۴۲۳۴۴۲۵۶۶۲شمال
۲۱,۵۸۵۳,۴۳۴۱۹۸۰۰۴۰۸۶۳۱۹۱۰۲۳۷۹۱۹۹۷۵۱۱۹۱شمال شرق  ۱
۴,۱۳۷۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۵۵۰۰شمال شرق  ۲
۱۷,۹۵۰۲,۰۰۳۴۳۲۷۱۱۱۱۰۰۰۶۱۰۵۰۹۳۱۸۵۶۹۵۵۱شمال غرب
۵,۴۲۱۴۹۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۲۵۹۱۶۷۴۵۵لرستان
۴,۲۱۲۴۲۳۴۵۰۸۴۰۰۰۲۹۲۲۱۲۱۵۵۰۸زاگرس
۲۳,۰۱۴۲,۲۳۹۲۲۰۰۲۰۰۰۰۸۰۲۲۲۷۰۰شرق
۳۵,۹۰۶۱,۸۴۸۳۰۰۰۱۱۰۰۰۲۲۰۱۸۳۳۰۰هرمزگان
۲۶,۰۶۹۱,۶۲۹۳۲۱۱۱۱۲۰۰۳۹۳۱فارس
۸,۸۷۲۷۲۵۶۶۳شمال ۲
۳۰۳,۸۰۴۲۸,۹۸۴۳۲۵۸۹۷۳۵۲۲۳۳۰۱۰۶۳۱۸۵۳۰۲۳۱۴۳۱۶۴۴۲۴۸۹۱۳۵۰۲جمع کل

 

__________________________________

با تشکر از  :  کارکنان گروه پلها و گذرگاههای اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن

در صورت کپی ذکر منبع الزامیست ( ریل نیوز )

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز