شما اینجا هستید
اخبار عمومی » آمار کلی پل های راه آهن ایران

 

 

 آمار تعداد پلهای ادارات کل راه آهن به تفکیک در سال۱۳۹۷
طول کل(متر)جمع کلگذرگاهسیفونخرپا فلزیمرکبباکس(P.en)طاقی چند دهانهطاقی خوابیدهطاقیفلزیطاق سنگیفر بتوندالوبوزادارات کل  راه آهن
غیر همسطح(S-i)(Trus)(COM)(BOX)(P.V.S)(A.V.S)(P.V)(P.M)(A.V)(F.B)(D)(B)
۱۸,۴۵۸۲,۰۴۱۳۵۶۰۱۰۰۰۰۲۶۳۱۴۰۱۸۳۰۶۹۸۴۸آذربایجان
۷,۹۹۲۷۵۶۲۴۰۰۰۱۹۰۰۰۱۴۴۲۱۸۲۷۶۲۰۴۲۱اراک
۳۱,۱۴۹۲,۴۹۵۳۷۱۴۳۳۰۰۰۲۰۵۱۸۷۱۳۶۰۲۷۳۶۳۹اصفهان
۱۵,۹۱۰۱,۰۸۰۶۴۰۱۵۱۲۱۰۰۰۲۳۶۷۳۹۰۲۰۷۳۱۱تهران
۶,۵۷۱۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۶۸۱۲۵۱۳۹۱۴۷۲۲۸قم
۷,۲۹۱۱۷۲۱۷۰۱۰۴۱۰۰۰۰۵۵۱۷۲۰۲جنوب
۱۱,۱۸۵۱,۸۰۸۵۰۰۰۱۰۰۰۰۲۰۱۱۷۸۶۲۷۰کرمان
۵,۸۳۶۶۸۶۵۰۰۶۴۰۰۰۰۲۰۰۶۵۶۰۰جنوب شرق
۲۱,۵۲۷۲,۲۳۹۳۱۲۰۰۱۰۰۰۰۵۲۲۲۲۱۹۸۶۱۲۰خراسان
۲۱,۹۷۱۲,۵۶۲۲۱۱۰۰۰۴۲۰۸۰۱۲۳۱۵۵۴۴۳۵۴۳۵یزد
۸,۷۴۸۱,۳۸۳۱۴۵۰۰۲۲۶۰۰۰۴۶۶۴۲۳۴۴۲۵۶۶۲شمال
۲۱,۵۸۵۳,۴۳۴۱۹۸۰۰۴۰۸۶۳۱۹۱۰۲۳۷۹۱۹۹۷۵۱۱۹۱شمال شرق  ۱
۴,۱۳۷۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۵۵۰۰شمال شرق  ۲
۱۷,۹۵۰۲,۰۰۳۴۳۲۷۱۱۱۱۰۰۰۶۱۰۵۰۹۳۱۸۵۶۹۵۵۱شمال غرب
۵,۴۲۱۴۹۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۲۵۹۱۶۷۴۵۵لرستان
۴,۲۱۲۴۲۳۴۵۰۸۴۰۰۰۲۹۲۲۱۲۱۵۵۰۸زاگرس
۲۳,۰۱۴۲,۲۳۹۲۲۰۰۲۰۰۰۰۸۰۲۲۲۷۰۰شرق
۳۵,۹۰۶۱,۸۴۸۳۰۰۰۱۱۰۰۰۲۲۰۱۸۳۳۰۰هرمزگان
۲۶,۰۶۹۱,۶۲۹۳۲۱۱۱۱۲۰۰۳۹۳۱فارس
۸,۸۷۲۷۲۵۶۶۳شمال ۲
۳۰۳,۸۰۴۲۸,۹۸۴۳۲۵۸۹۷۳۵۲۲۳۳۰۱۰۶۳۱۸۵۳۰۲۳۱۴۳۱۶۴۴۲۴۸۹۱۳۵۰۲جمع کل

 

__________________________________

با تشکر از  :  کارکنان گروه پلها و گذرگاههای اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن

در صورت کپی ذکر منبع الزامیست ( ریل نیوز )

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز