چهارشنبه ۲۱ آذر, ۱۳۹۷

About

معرفی مدیران و کارمندان پایگاه خبری ریل نیوز

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام :  نواب محمدی 

سمت : مدیر عامل پایگاه خبری

تماس :   info @ rail-news.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام : محمد محمدی

سمت : معاونت پایگاه خبری – مدیر بخش فضای مجازی – مدیر بخش طراحی

تماس :   Mohammadi @ rail-news.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام :  سامان مرادحسینی

سمت : مدیر بخش خبر – ناظر بخش فضای مجازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام :  شهرام نیک قلب

سمت : خبرنگار  پایگاه خبری – پشتیبان فضای مجازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام : آرش علیپور

سمت :  خبرنگار  پایگاه خبری – گرافیست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام :  بهزاد رحیمیان

سمت :  پشتیبان بخش فضای مجازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام : سید حسام الدین نبوی

سمت : خبرنگار  پایگاه خبری – پشتیبان فضای مجازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام : پژمان درویشی

سمت : خبرنگار  پایگاه خبری – پشتیبان فضای مجازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام : حمیدرضا ایزدی

سمت :  پشتیبان بخش فضای مجازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

تمام حقوق این سایت متعلق سایت خبری ریل نیوز می باشد .