معرفی مدیران و کارمندان پایگاه خبری ریل نیوز

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام :  نواب محمدی

سمت : مدیر عامل پایگاه خبری

تماس :   Navvab @ rail-news.ir

شماره پرسنلی : ۸۲۹۸۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز