شما اینجا هستید
اخبار عمومی » امضای تفاهم نامۀ احداث شاخص ترین خط ریلی کشور با حضور مدیر عامل فولاد مبارکه

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از اخبارفلزات ، در این تفاهمنامه که به امضای رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مدیر عامل فولاد مبارکه و مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران رسید، از این پروژه ۸ هزار میلیارد تومانی بهعنوان شاخصترین خط ریلی کشور نام برده شد و مقرر است سرمایهگذاری آن از سوی شرکتهای فعال در ناحیۀ معدنی سنگان انجام گیرد و راهبری پروژه بر عهده فولاد مبارکه باشد.
در این مراسم، مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت تصریح کرد: فولاد مبارکه دو هفته پیش با حضور رئیـــسجمهوری، فاز اول گنــدلهســازی سنگان را  آغاز کرد و  امروز  نیز شاهد آغاز توسعۀ حمل ریلی هستیم و از این بابت بسیار تشکر میکنیم.
درآمدهای معدنی، بار کاهش درآمد نفت را به دوش میکشند
وی ضمن قدردانی از اقدامات ایمیدرو برای توسعۀ ریلی سنگان تصریح کرد: تحول عظیمی در حوزۀ فولاد مبارکه و خوزستان و ذوبآهن انجام گرفته است.
حسین مدرسخیابانی در ادامه به وجود ۶۸ نوع مادۀ معدنی در  کشور  و سهم ۲ درصدی ایران از کل ذخایر معدنی جهان اشاره کرد و گفت: معتقدم بخش معدن میتواند جایگزین بخش نفت باشد و هماکنون نیز درآمدهای معدنی بار کاهش درآمدهای نفتی را به دوش میکشد.
وی بیان داشت: سال گذشته درمجموع ۵۷ میلیون تن از تولیدات زنجیرۀ فولاد صادر شد که نیاز به حملونقل و برنامههای توسعۀ زیرساخت دارد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: شاید مهمترین موضوع در زنجیرۀ فولاد، لجستیک و حملونقل آن باشد، زیرا معادن مربوطه در کشور پراکندهاند و دسترسی به مراکز تولید و مصرف دشوار است.
به گفتۀ مدرسخیابانی سهم حمل ریلی در کشور بهشدت کم است و به دلایلی همچون صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش تصادفات جادهای، دسترسی آسان و…  بهشدت به افزایش این سهم نیازمندیم.
تولید بدون زیرساخت امکان توسعه ندارد
مدرسخیابانی یادآور شد: این طرحهای توسعهای، کمک لجستیکی به بخش تولید است و تولید بدون توسعۀ زیرساختهای لجستیکی و    زیرساختهای تجاری امکان نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: درحالیکه مجموع ذخایر معدنی جمهوری اسلامی ایران حدود ۵۳ میلیارد تن است، اما فقط برای ۷۰۰ میلیون تن آن مجوز بهرهبرداری داشتهایم و تنها  از ۵۰۰ میلیون تن آن بهرهبرداری میشود که حمل همین مقدار نیز از طریق جادهای امکانپذیر نیست و بر این اساس توسعۀ ریلی از اهمیت زیادی برخوردار است.
سرپرست وزارت صمت افزود: در همۀ حوزههای صنعتی، وابستگی به خارج و ارزبری وجود دارد که قابل دفاع نیست و امروز توسعۀ داخلیسازی یکی از مهمترین برنامههای وزارت صنعت است. برنامۀ امسال، کاهش ارزبری ۳٫۲  میلیارد دلاری در بخش صنعت و معدن است.
وی در پایان تأکید کرد: راه نجات اقتصاد کشور، تولید است که با  اتکا به داخلیسازی و بومیسازی،  و تکیه بر جوانان، مراکز تحقیقاتی و مراکز دانشبنیان میسر میشود.

کاستیهای زیرساختهای لجستیک برطرف میشود
وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم گفت: با حرکت جهشی سعی داریم کاستیهای بخش لجستیک و زیرساخت حملونقل را رفع کنیم؛ اگرچه در این فرایند، با مزاحمتهای دشمنان مواجهیم.
محمد اسلامی با اشاره به تفاهمنامۀ راهآهن با شرکتهای سرمایهگذار سنگان برای ساخت ۸۰۰ کیلومتر خط دوم ریلی با اعتبار ۸ هزار میلیارد تومان در شرق کشور افزود: این خط موجب میشود ظرفیت ۷ میلیون تنی جابهجایی بار در این منطقۀ معدنی به ۲۰ میلیون تن افزایش یابد.
اسلامی گفت: ظرفیت جابهجایی بار از سنگان به سمت نقاط مصرف (شرکتهای معدن و صنایع معدنی) که تا   ۱۱۰۰ کیلومتر مسیر را شامل میشود، افزایش مییابد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای ساخت خط دوم این محور ریلی درستترین تصمیم را گرفتهایم، گفت: این مسیر  ریلی جدید با سرمایهگذاری شرکت داخلی ساخته میشود و خبری از خارجیها نیست.

فولاد مبارکه، راهبر شاخصترین پروژۀ خط ریلی کشور
خداداد غریبپور رئیس هیئت عامل ایمیدرو دیگر سخنران حاضر در این آئین گفت: فولاد مبارکه، راهبر شاخصترین پروژۀ خط ریلی کشور است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فولاد مبارکه در احداث پروژۀ فوق بهعنوان راهبر عمل خواهد کرد، افزود: فولاد مبارکه ۹ میلیون تن از فولاد کشور  را تولید میکند و برنامۀ افزایش سرمایۀ ۱۰ هزار میلیارد تومانی را در دستور کار دارد.
غریبپور اظهار داشت: ایمیدرو برنامۀ افزایش سرمایۀ شرکتها از محل سود انباشته بهمنظور تأمین مالی طرحهای توسعهای را هدفگذاری کرده است.
وی افزود: مبارکه ۲ میلیارد یورو سرمایهگذاری پیش رو دارد و این مهم از محل افزایش سرمایۀ این شرکت محقق خواهد شد. با راهاندازی مسیر سنگان – بافق، ۴۰ درصد از حمل ریلی کشور از سنگان انجام میشود.
غریبپور افزود: در منطقۀ سنگان ۲۰ میلیون تن محصول تولیدی خواهیم داشت که عمدتا به مرکز   و جنوب کشور (شرکتهای مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد کاوه جنوب و…) منتقل خواهد شد. با راهاندازی این پروژه، انتقال محصولات تولیدی سنگان به شرکتهای مصرفکننده تسهیل میشود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: برنامۀ احداث جادۀ تربت-سنگان به طول ۱۵۱ کیلومتر و همچنین اتوبان لامرد به پارسیان به طول ۴۰ کیلومتر از پروژههای مشترک معدن و صنایع معدنی و  وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: در بخش زیربناها نیاز به ۹ میلیارد یورو سرمایهگذاری است که به همت بخش خصوصی تأمین میشود و این رویه حاکی از مشارکت شرکتها و دولت است.
غریب پور تأکید کرد: ایمیدرو زمینهساز توسعه با مشارکت بخش خصوصی است.
احداث خط دوم راهآهن سنگان- تربت حیدریه-جندق-بافق، تحقق اهداف چشمانداز ۱۴۰۴ در صنعت فولاد و دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را تسهیل خواهد کرد
مدیرعامل فولاد مبارکه در این خصوص گفت: توسعۀ متوازن از   راهبردهای اصلی مدیریت شرکت است، بهویژه اینکه توسعۀ ریلی مزایای زیادی دارد، ازجمله  تسهیل دستیابی به اهداف افق

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز