شما اینجا هستید
اخبار عمومی » گزارش اقدامات دفتر امور بین الملل راه آهن در خصوص ویروس کرونا COVID-19

گزارش اقدامات دفتر امور بین الملل راه آهن جمهوری اسلامی ایران بشرح زیر ذیل می باشد؛

 1. عضویت راه آهن ج.ا.ایران در گروه ویژه COVID-19 که اتحادیه بین المللی راه آهنها (UIC) تشکیل داده است.
 2. ارسال اقدامات و عملکردهای راه آهن ایران به اعضای گروه شامل ۱۳ راه آهن و سازمانهای بین المللی و UITP در خصوص مقابله با ویروس کرونا
  ترجمه و ارسال صورتجلسه اولین جلسه ویدئو کنفرانس گروه ویژه UIC در ارتباط با COVID-19 از جمله اقدامات راه آهن چین
 3. ترجمه پیش نویس اولیه دستورالعملهای UIC برای متولیان ریلی در خصوص COVID-19 و ارسال به واحدهای مرتبط راه آهن و درخواست اعلام نظر از آنها
 4. تهیه گزارش اقدامات UIC در خصوص تشکیل گروه ویژه COVID-19 و ارسال به واحدهای راه آهن
 5. ترجمه پرسشنامه ارسالی UIC در خصوص اقدامات راه آهنها برای جلوگیری از COVID-19 و ارسال به واحدهای مرتبط راه آهن و ارسال پاسخهای آنها به UIC
 6. ترجمه دستورالعملهای نهایی اتحادیه بین المللی راه آهنها (UIC) در خصوص مدیریت بیماری ویروس کرونا برای متولیان و ذینفعان ریلی و ارسال به معاونتها و مناطق راه آهن
 7. ترجمه توصیه های اولیه کنسرسیوم عملیات مشترک دروازه های سلامت اتحادیه اروپا و برنامه بهداشت اتحادیه اروپا در خصوص «آمادگی و پاسخ به موارد COVID-19 در گذرگاههای زمینی (قطارها و ایستگاههای ریلی) در اتحادیه اروپا (EU) و منطقه اقتصادی اروپا (EEA) در کشورهای عضو این اتحادیه» و ارسال به معاونتها و مناطق راه آهن
 8. ترجمه گزارش مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماریها (ECDC) در خصوص راهنمای موقت برای پاکیزگی زیست محیطی در مراکز غیردرمانی که در معرض ۲- SARS-CoV قرار دارند و ارسال به معاونتها و مناطق راه آهن
 9. ترجمه نظرات دبیرخانه کمیته بین المللی حمل و نقل ریلی (CIT) در خصوص پیامدهای حقوقی Covid-19 در ارتباط با مسافرین و ارسال به معاونتها و مناطق راه آهن
 10. ارسال اقدامات راه آهن ایتالیا برای مواجهه و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به معاونتها و مناطق راه آهن
 11. ارسال اقدامات راه آهن فرانسه برای مقابله با ویروس کرونا به معاونتها و مناطق راه آهن
 12. ارسال اقدامات راه آهن آلمان برای مقابله با ویروس کرونا به معاونتها و مناطق راه آهن
 13. ارسال اقدامات راه آهن کره جنوبی برای مقابله با ویروس کرونا به معاونتها و مناطق راه آهن
 14. ارسال اقدامات راه آهن روسیه برای مقابله با ویروس کرونا به معاونتها و مناطق راه آهن
 15. تهیه گزارش از اقدامات راه آهن برای مقابله با ویروس کرونا جهت انتشار در هفته نامه خبری UIC
 16. رصد اقدامات راه آهنها و سازمانهای بین المللی حمل و نقل ریلی و اطلاع رسانی موارد و اقدامات مهم به واحدهای راه آهن ایران.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز