معرفی مدیران و کارمندان پایگاه خبری ریل نیوز

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام :  نواب محمدی

سمت : مدیر عامل پایگاه خبری

تماس :   Navvab @ rail-news.ir

شماره پرسنلی : ۸۲۹۸۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام :  سامان مرادحسینی

سمت : معاونت پایگاه خبری – مدیر بخش خبر – مدیر بخش رسانه – مدیر بخش فضای مجازی

تماس :   saman @ rail-news.ir

شماره پرسنلی : ۸۲۹۸۲

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام : محمد محمدی

سمت : معاونت پایگاه خبری – مدیر بخش فضای مجازی – مدیر بخش طراحی – مدیر بخش بین الملل

تماس :   info @ rail-news.ir

شماره پرسنلی : ۸۲۹۸۱

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام :  شهرام نیک قلب

سمت : خبرنگار  پایگاه خبری – پشتیبان فضای مجازی

شماره پرسنلی : ۸۲۹۸۳

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام : آرش علیپور

سمت :  خبرنگار  پایگاه خبری – گرافیست

شماره پرسنلی : ۸۲۹۸۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام :  بهزاد رحیمیان

سمت :  پشتیبان بخش فضای مجازی

شماره پرسنلی : ۸۲۹۸۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام : سید حسام الدین نبوی

سمت : خبرنگار  پایگاه خبری – پشتیبان فضای مجازی

شماره پرسنلی : ۸۲۹۸۶

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام : پژمان درویشی

سمت : خبرنگار  پایگاه خبری – پشتیبان فضای مجازی

شماره پرسنلی : ۸۲۹۸۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام : حمیدرضا ایزدی

سمت :  پشتیبان بخش فضای مجازی

شماره پرسنلی : ۸۲۹۸۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز