شما اینجا هستید
اخبار عمومی » آمار کلی پل های راه آهن ایران

 

 

 آمار تعداد پلهای ادارات کل راه آهن به تفکیک در سال۱۳۹۷
طول کل(متر) جمع کل گذرگاه سیفون خرپا فلزی مرکب باکس (P.en) طاقی چند دهانه طاقی خوابیده طاقی فلزی طاق سنگی فر بتون دالو بوز ادارات کل  راه آهن
غیر همسطح (S-i) (Trus) (COM) (BOX) (P.V.S) (A.V.S) (P.V) (P.M) (A.V) (F.B) (D) (B)
۱۸,۴۵۸ ۲,۰۴۱ ۳۵ ۶ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶ ۳۱ ۴۰۱ ۸۳۰ ۶۹۸ ۴۸ آذربایجان
۷,۹۹۲ ۷۵۶ ۲۴ ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۴ ۲۱۸ ۲۷۶ ۲۰۴ ۲۱ اراک
۳۱,۱۴۹ ۲,۴۹۵ ۳۷ ۱ ۴ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۵ ۱۸۷ ۱۳۶۰ ۲۷۳ ۶۳۹ اصفهان
۱۵,۹۱۰ ۱,۰۸۰ ۶۴ ۰ ۱ ۵ ۱۲۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳۶ ۷ ۳۹۰ ۲۰۷ ۳۱۱ تهران
۶,۵۷۱ ۷۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳ ۶۸ ۱۲۵ ۱۳۹ ۱۴۷ ۲۲۸ قم
۷,۲۹۱ ۱۷۲ ۱۷ ۰ ۱ ۰ ۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵ ۱ ۷۲ ۰ ۲ جنوب
۱۱,۱۸۵ ۱,۸۰۸ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱۱۷۸ ۶۲۷ ۰ کرمان
۵,۸۳۶ ۶۸۶ ۵ ۰ ۰ ۶ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۶۵۶ ۰ ۰ جنوب شرق
۲۱,۵۲۷ ۲,۲۳۹ ۳۱ ۲ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۲ ۲۲۲ ۱۹۸۶ ۱۲ ۰ خراسان
۲۱,۹۷۱ ۲,۵۶۲ ۲۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲ ۰ ۸ ۰ ۱۲۳ ۱۵۵۴ ۴۳۵ ۴۳۵ یزد
۸,۷۴۸ ۱,۳۸۳ ۱۴ ۵ ۰ ۰ ۲ ۲۶ ۰ ۰ ۰ ۴۶ ۶۴۲ ۳۴۴ ۲۵۶ ۶۲ شمال
۲۱,۵۸۵ ۳,۴۳۴ ۱۹ ۸ ۰ ۰ ۴ ۰ ۸ ۶۳ ۱۹ ۱۰ ۲۳۷ ۹۱۹ ۹۷۵ ۱۱۹۱ شمال شرق  ۱
۴,۱۳۷ ۲۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۵ ۵۰ ۰ شمال شرق  ۲
۱۷,۹۵۰ ۲,۰۰۳ ۴۳ ۲۷ ۱ ۱۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۶ ۱۰ ۵۰۹ ۳۱۸ ۵۶۹ ۵۵۱ شمال غرب
۵,۴۲۱ ۴۹۶ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۲۵۹ ۱۶۷ ۴۵ ۵ لرستان
۴,۲۱۲ ۴۲۳ ۴ ۵ ۰ ۸ ۴ ۰ ۰ ۰ ۲۹ ۲ ۲۱۲ ۱۵۵ ۰ ۸ زاگرس
۲۳,۰۱۴ ۲,۲۳۹ ۲ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۲۲۲۷ ۰ ۰ شرق
۳۵,۹۰۶ ۱,۸۴۸ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۱۸۳۳ ۰ ۰ هرمزگان
۲۶,۰۶۹ ۱,۶۲۹ ۳۲ ۱ ۱ ۱ ۱۲۰۰ ۳۹۳ ۱ فارس
۸,۸۷۲ ۷۲۵ ۶۶۳ شمال ۲
۳۰۳,۸۰۴ ۲۸,۹۸۴ ۳۲۵ ۸۹ ۷ ۳۵ ۲۲۳ ۳۰ ۱۰ ۶۳ ۱۸۵ ۳۰۲ ۳۱۴۳ ۱۶۴۴۲ ۴۸۹۱ ۳۵۰۲ جمع کل

 

__________________________________

با تشکر از  :  کارکنان گروه پلها و گذرگاههای اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن

در صورت کپی ذکر منبع الزامیست ( ریل نیوز )

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز