شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اجاره تعداد ۵۳۷ دستگاه واگن مخزندار  

به گزارش ریل‌نیوز، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir به شرح زیر اقدام نماید. مزایده گران موظفند برای شرکت درمزایده نسبت به ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.لازم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده از انتشار آگهی تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبور انجام می گردد.

 

۱-شماره مزایده: ۲۵۹/ن

۲-شرح موضوع ومدت مزایده : اجاره تعداد ۵۳۷ دستگاه واگن مخزندار

۳- مهلت و محل خرید اسناد : حداکثر تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱

۴-مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۵

‌۵-میزان سپرده شرکت در مزایده : مبلغ (۵۶٫۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال

۶-ضمانتنامه های شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست سه ماه از تاریخ تحویل اسناد اعتبار داشته و برای مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد .

۷-زمان تشکیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ به نشانی میدان آرژانتین- ابتدای بزرگراه آفریقا- ساختمان شهدای راه آهن- طبقه دوم شرقی- اداره کل تدارکات و پشتیبانی

۸- ارائه مجوز حمل و نقل در شبکه ریلی صادره از راه آهن (شرکتهای دارای موضوع مرتبط با حمل و نقل ریلی در اساسنامه مجاز به شرکت در مزایده بوده و لیکن جهت بهره برداری می بایست نسبت به اخذ و ارائه مجوز صدور بارنامه صادره از راه آهن اقدام نمایند)

۹- فراخوان مزایده فوق از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir اطلاع رسانی می گردد.

شایان ذکراست دریافت اسناد صرفاً می بایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) صورت پذیرد. در صورت بروز هرگونه مشکل و ابهام با شماره ۴۱۹۳۴ ( پشتیبانی سامانه ستاد ) تماس حاصل نمایند.

اداره کل تدارکات و پشتیبانی راه آهن ج.ا.ا

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز