شما اینجا هستید
اخبار عمومی » افتتاح استقرار نظام مدیریت دانش در اداره کل راه آهن شمال شرق۲

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن شمال شرق۲،  اقدامات اجرایی همراستا با چشم انداز و ماموریت اداره کل راه آهن شمال شرق۲ از سال ۱۳۹۹ تا کنون اجرا و در حال پیاده سازی میباشد.

اهم اقدامات انجام توسط واحد آموزش اداره کل راه آهن شمال شرق۲ (سفر دانش و مدیر ارشد دانش) به شرح ذیل میباشد :

۱٫معرفی سامانه مدیریت دانش مرکز آموزش، توسعه و فناوری

۲٫آموزش نحوه کار با سامانه مدیریت دانش و ثبت بسته های دانش و تجربه در سامانه مذمور به کارکنان (۲۱۲ پرسنل)

۳٫اجرای برنامه داستان سرایی و یا story telling هر هفته چهارشنبه ها جهت انتقال تجارب با هدف کاهش خطای انسانی و درس آموزی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰

۴٫تشکیل انجمن های خبرگی، با دعوت از خبرگان ریلی و بازنشستگان با هدف کسب و انتشار دانش (بازنشستگان سرمایه های سازمان هستند که میبایست حفظ شوند) تا کنون از ۵ بازنشسته دعوت به عمل آمده و در نتیجه کتابچه های انجمن های خبرگی به ازی هر بازنشسته تهیه و در سامانه مدیریت دانش بارگذاری شده است

۵٫تدوین و انتشار گاهنامه ریلی ایستگاه دانش با هدف ارایه و کسب دانش همکاران (تا کنون دو نسخه چاپ و در سامانه مدیریت دانش جهت بهره‌مندی کارکنان بارگذاری شده است)

۶٫تدوین دستورالعمل دریافت تجربه از همکارانی که ارتقا سازمانی داشته و یا تغییر پست سازمانی داشته اند. (ثبت در سامانه مدیریت دانش انجام شده است)

 

ماموریت واحد آموزش در استقرار نظام مدیریت دانش :

_اهتمام در گنجاندن مدیریت دانش در فرهنگ سازمانی اداره کل

 

چشم انداز مدیر دانش در افق ۱۴۰۵:

طی ۵ سال آتی هر همکار، خود سفیر دانش اداره و یا گروه کاری خود بوده و بصورت خودکار دانش و تجارب کاری را در سامانه ثبت و انتشار مینماید

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز