شما اینجا هستید
اخبار عمومی » افزایش جابه جایی بار به ۳۰.۳ میلیارد تن بر کیلومتر

دکتر محمد زاده گفت :میزان جابجایی بار توسط شبکه ریلی کشور سال گذشته با بیش از ۲۵ درصد افزایش به ۳۰.۳ میلیارد تن بر کیلومتر رسید

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز