شما اینجا هستید
اخبار نواحی » افزایش سرعت و کاهش زمان سیر در چندین بلاک ناحیه فارس

?بازدید تیم چهار نفره کمیسیون تعیین سرعت راه آهن ج.ا.ا به همراه مسئولین راه آهن فارس از طول مسیر اداره کل راه آهن فارس

 

?نشست و همراهی مهندس ولدی مدیر کل راه آهن فارس در بازدید کمیسیون تعیین سرعت

 

?”افزایش سرعت و کاهش زمان سیر در چندین بلاک ناحیه فارس”
?به گزارش روابط عمومی راه آهن فارس
با ورود کمیسیون تعیین سرعت به سرپرستی مهندس نصیری و هیئت همراه قطار تست از ایستگاه شهرضا عزیمت و به ایستگاه شیراز ورود داد که در پایان سفر همه انتظارات اداره کل در خصوص افزایش سرعت های پیشنهادی محقق شد.
?در این مصوبه بلاک های شهرضا تا ایزدخواست به طول ۶۷ کیلومتر به ۱۴۰ و بلاک های خانخوره-خرم بید و سیوند -مرودشت جمعا به طول ۵۷ کیلومتر به ۱۲۰ ارتقا یافتند.
?همچنین مقرر شد در خصوص افزایش سرعت بر روی سوزنهای ایستگاههای بسته برای ۸۰ کیلومتر در ساعت برنامه ریزی و اجرا گردد.
?اقدامات صورت گرفته در این بلاک ها شامل بهسازی،تنظیم عرض خط با بیش از ۲۰ هزار گاید شماره دار و اصلاح بیش از ۲۰۰۰ بند جوش،ایمن سازی ترانشه ها و… بوده است.
?در پایان نیز با توجه به ظرفیت سایر بلاک ها هدف گذرای برای افزایش سرعت آنها انجام تا مقدمات آن توسط گروه نظارت خط صورت پذیرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز