شما اینجا هستید
اخبار عمومی » ایستگاه های آینده باید مولد ثروت برای شهرها باشند

به  گزارش ریل نیوز، فرانسوا داون مدیر اجرایی اتحادیه راه آهن ها UIC اظهار داشت: اتحادیه بین المللی راه آهن ها هدف اصلی خود را طراحی ایستگاه های راه آهن به منظور ایجاد ایستگاهی برای آینده منظور کرده است.

وی افزود: ایستگاه های آینده مفصل بین شهر و راه آهن هستند و باید نقش های اساسی در شهر ایفا کنند. زیرا آنها بخشی جداناپذیر از شهرها محسوب می شوند.

مدیر اجرایی UIC بیان داشت: ایستگاه های آینده باید علاوه بر نقش تسهیل کننده حمل و نقل عمومی برای شهر تولید ثروت کرده و ارزش افزوده متناسب با جایگاه خود به شهر اضافه کند.

وی گفت: همچنین این ایستگاه ها باید مبتنی بر توسعه پایدار گسترش یابند تا پر توان تر از سابق دوستدار محیط زیست باشند.

داون با بیان اینکه پیشرفت فناوری بر نقش ایستگاه های آینده تاثیر بسزایی خواهد داشت، تصریح کرد: انقلاب دیجیتال تمام ابعاد  زندگی ما را دچار تحول کرده استو باید از این تحول در راستای ارتقای کیفیت سرویس دهی در ایستگاه های راه آهن نیز مورد توجه قرار گیرد

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز