شما اینجا هستید
اخبار نواحی » بازدیدمهندس محمدزاده عضوهیئت مدیره راه آهن ج.ا.ا.ازاداره کل راه آهن هرمزگان

بازدیدمهندس محمدزاده عضوهیئت مدیره راه آهن ج.ا.ا.ازاداره کل راه آهن هرمزگان
بازدیدمهندس محمدزاده عضوهیئت مدیره ورییس شورای ا راضی واملاک راه آهن از مجموعه ایستگاهی ومسکونی راه آهن سیرجان ؛منطقه ویژه اقتصادی وسیلوی ۵۰هزارتنی سیرجان، که دراین بازدیدباتوجه به سیاستهای راه آهن ج.ا.ا.مبنی برصیانت از اراضی واملاک راه آهن ،رهنمودهای ازسوی مهندس محمدزاده ارائه گردید

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز