شما اینجا هستید
اخبار نواحی » بازدید مدیرکل خدمات ایستگاهی

فرشاد زادخور: مدیر کل خدمات ایستگاهی از پروژهها ، مساجد و نمازخانه های اداره کل شمالشرق ۱ بازدید کرد. طی جلسه ای به بررسی کمبودها و پیگیری اعتبارات نیز پرداخته شد.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز