شما اینجا هستید
اخبار نواحی » بازدید هیئت روسی از مسیر ریلی گلوگاه – گرمسار در راه آهن شمال

/ بازدید هیئت روسی از مسیر ریلی گلوگاه – گرمسار در راه آهن شمال /
با برقی شدن خطوط ، اقتصاد رشد چشمگیری خواهد یافت و با این کار در آینده ای نزدیک قطارهای باری نیز بصورت برنامه ای و منظم سیر خواهند داشت و تعهد زمان سیر برای قطارهای باری ،همچون قطارهای مسافری منظم تر از پیش خواهد داشت. گران پاشا با بیان اینکه راه آهن رسالت بزرگی در حوزه بار و مسافر دارد تصریح کرد:با برقی سازی این مسیر و افزایش ظزفیت خط،شاهد افزایش سرعت قطارها در راه آهن شمال خواهیم بود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز