شما اینجا هستید
اخبار عمومی » بررسی توسعه و طراحی ایمن ایستگاه ها ریلی / گزارش تصویری روز دوم کنفرانس

در جلسه صبح و اولین نشست موازی موضوع طراحی ایستگاه‌ها و جابجایی قابلیت دسترسی و راهکارهای آن مورد توجه و بررسی حاضرین و شرکت کنندگان در این کنفرانس قرار گرفت .

در نشست موازی دوم نیز موضوع ایمنی و امنیت مدیریت و تامین مالی ایستگاهها مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
در نشست های موازی بعد از ظهر نیز میز گرد ایجاد ارزش افزوده برای شهر چالش‌های اصلی برگزار شد و به دنبال برگزاری این میزگرد حاضرین به پرسشهای مطرح شده پاسخ دادند.
به دنبال برگزاری این نشست‌ها مراسم اختتامیه این کنفرانس بین المللی با حضور سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن برگزار شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز