شما اینجا هستید
اخبار نواحی » بزودی توسعه ایستگاه ۵ بلاکه ساقه شروع شود.

در بازدید میدانی مدیرکل خط وسازه های فنی از اداره کل راه آهن قم ، مقررشد؛

بزودی توسعه ایستگاه ۵ بلاکه ساقه شروع شود.

اعتماد در حاشیه این بازدید عنوان کرد: ایستگاه ساقه یکی  ازخاص ترین ایستگاههای  راه آهن و دارای ۵ بلاک است ولی با سه خط بودن آن قبول و اعزام قطارها بامشکلات زیاد انجام می شود و هیچگونه قدرت مانوری ندارد و ایمنی ضعیفی داشته و دارای سیستم علائم بسیار قدیمی و با قابلیت های بسیاراندک است.

وی ادامه داد: این ایستگاه در امتداد محور جنوب قرار داشته و از سمت دیگر به ایستگاه های محمدیه ، گارمانوری بزرگ ، قم و خط فرعی سیلو متصل است .

اعتماد افزود: با توسعه  فاز یک ایستگاه ساقه که در کمیته فنی ایستگاههای راه آهن مصوب شده ، سیستم علائم الکتریکی این ایستگاه مهم نیز ارتقاء خواهدیافت.

مهندس موسوی مدیرکل خط وسازه های فنی بهمراه معاون و مشاورین خود در ایستگاه ساقه حضوریافت و بازدید میدانی بعمل آوردو بربسیج امکانات وتجهیزات برای اجرای این پروژه مهم تاکیدکرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز