شما اینجا هستید
اخبار عمومی » بسته های حمایتی برای افزایش سرمایه گذاریها در توسعه خطوط آنتنی بررسی شد

به گزارش خبرنگار ریل نیوز، در این جلسه که با حضور سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی در ساختمان مرکزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شد روابط حاکم بین راه آهن و شرکتها آسیب شناسی شده و راهکارهای مناسب در راستای تعامل بیشتر با صاحبان کالا برای افزایش حمل بار در خطوط ریلی کشور ارائه شد.

در ادامه مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر ظرفیت سازی عملیاتی و راهبردی و ارائه نقشه راه جامع و کامل برای تشویق سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای سرمایه گذاری در صنعتی حمل ونقل ریلی و فراخوان ملی تاکید کرد.

همچنین مقرر شد تا از ظرفیتهای صندوق های سرمایه گذاری برای توسعه خطوط آنتنی استفاده شده و پیشنهادات سرمایه گذاران برای رشد سرمایه گذاری در حوزه ریلی به صورت دقیق بررسی شوند.

علاوه بر این در این حلسه افزایش سرمایه گذاری ها در حوزه های مختلف صنعت حمل و نقل ریلی در سال جهش تولید مورد تاکید مجدد قرار گرفته و برای استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی جهت کاهش ریسک سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در حوزه ریلی کشور بررسی شد.

اطمینان بخشی به سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری در حوزه ریلی و حمایت راه آهن از سرمایه گذاران با ارائه بسته های حمایتی ازمورد دیگر موارد مورد تاکید در این جلسه بود.

در انتها تسهیل سرمایه گذاری در حوزه ریلی با شفاف سازی فرآیند و حذف مراحل غیر ضرور با نگاه توسعه ای و ارائه ساز وکارهای مناسب مالی و فنی و همچنین بر لزوم کار جهادی برای توسعه حمل و نقل ریلی تاکید شد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز