شما اینجا هستید
زیربنایی - زیر ساخت » بهره برداری ازتونل و واریانت ریگ زرین

بهره برداری ازتونل و واریانت ریگ زرین

به منظور تسریع در حمل بار، کاهش شیب وفرازها، حذف قوس ها، ارتقاء ایمنی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، تونلی به طول ۸۰۰ متر و واریانتی به طول ۱۴کیلومتر احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن یزد سرپرست راه آهن یزد گفت: به منظور تسریع در حمل بار، کاهش شیب وفراز، حذف قوس ها، ارتقاء ایمنی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، تونل و واریانت ریگ زرین احداث و با حضور نماینده اداره خط وسازه های فنی راه آهن ج.ا.ا، معاونت فنی و زیر بنایی اداره کل، مشاورین و پیمانکاران و دیگر مسئولین به محور اصلی متصل شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
رضوی تصریح کرد، محور اردکان چادرملو یکی از پر ترافیک ترین محور های راه آهن کشور می باشد که با توجه به حمل مواد معدنی وسنگ آهن به کارخانجات ذوب آهن وگندله سازی ، بیش از ۶۰درصد بارگیری و حمل بار اداره کل از این محور صورت می پذیرد.
وی خاطر نشان کرد، پیش بینی می شود با بهره برداری ازاین پروژه ، کلیه هزینه های صورت گرفته که بالغ بر ۸۵۰ میلیارد ریال می باشد، طی مدت ۳ سال جبران گردد.
سرپرست راه آهن یزد بیان داشت، محور مذکور پل ارتباط ریلی نواحی اصفهان و شرق نیز محسوب می شود که روزانه ۲۰رام قطار باری و ۶ رام قطار مسافری در این محور تردد می نمایند.
وی گفت، با احداث این پروژه شیب و فراز محور ریگ- زرین از ۱۵ در هزار به ۱۰در هزار کاهش یافته ، قوس های آن به حد اقل رسیده و همچنین طول مسیر از ۲۰کیلومتر به ۱۶ کیلومتر کاهش یافته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز