شما اینجا هستید
اخبار عمومی » تلاش شبانه روزی و بی وقفه پرسنل اداره کل لرستان جهت رفع مسدودی خط بلاک قارون – بیشه/ گزارش تصویری

تلاش شبانه روزی و بی وقفه پرسنل اداره کل لرستان جهت رفع مسدودی خط بلاک قارون – بیشه/ گزارش تصویری

عملیات زوال برداری و ریزش خاکریز بالادست خط طی چند مرحله کیلومتر ۴۹۹ بلاک بیشه -سپیددشت

پاکسازی و انتقال سنگ های ریزش شده در داخل خط توسط پرسنل بلاک بیشه -قارون کیلومتر ۴۹۱

فشرده سازدی خاکریز (محل ترمیم آبشستگی کیلومتر ۵۳۹) بلاک کشور -چمسنگر

محل رانش و ریزش خاکریز بالادست خط دهانه شمالی تونل ۱۱۳ بلاک بیشه -قارون که طی چندین مرحله عملیات زوال برداری و پاکسازی انجام شد

عملیات لایروبی و رفع آبگرفتگی دهانه تونل ۱۱۳ توسط بیل مکانیکی و لودر بلاک بیشه -قارون

لایروبی و پاکسازی رانش خاکریز بالادست خط کیلومتر ۴۹۹ بلاک سپیددشت – بیشه از نمایی دیگر

بار ریزی از محل آبشسنگی و رانش محل سوزن های خروجی سمت شمال ایستگاه تنگ هفت بعلت طغیان رودخانه سزار

محل آبشستگی کیلومتر ۵۳۹ پس از فروکش کردن رودخانه و قبل از ترمیم

ترمیم محل فرونشست و رانش زمین کیلومتر ۴۶۹ بلاک دورود -قارون

ریزش کوه و سنگ کیلومتر ۴۹۸ بلاک سپیددشت -بیشه طی چندین مرحله توسط ماسین آلات ریلی و راه سازی محل مذکور پاکسازی گردید.

مهندس رحمت نژاد مدیر کل راه آهن لرستان بصورت مستمر و بمدت ۷۲ ساعت از نزدیک بر عملیات ترمیم محل آبشستگی کیلومتر ۵۳۹ نظارت داشتند

آبگرفتی تونل بلاک قارون -بیشه

ریزش سنگ داخل خط بلاک چمسنگر – کشور

ریزش سنگ داخل خط بلاک چمسنگر -کشور

پاکسازی و زوال برداری داخل خط توسط پرسنل زحمتکش بلاک بیشه – قارون

رفع رانش و ریزش سوزن شمالی ایستگاه تنگ هفت بعلت طغیان رودخانه سزار

رفع رانش و زوال برداری
بلاک قارون – دورود

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز