شما اینجا هستید
اخبار عمومی » تلاش مضاعف برای کسب جایگاه واقعی حمل و نقل ریلی در کشور

معاون بهره برداری و سیر و حرکت عنوان کرد:
تلاش مضاعف برای کسب جایگاه واقعی حمل و نقل ریلی در کشور
معاون بهره برداری و سیر و حرکت ، بر اهمیت تلاش مضاعف همکاران در مرکز و مناطق برای کسب جایگاه ۳۰ درصدی راه آهن از حمل بار کشور و اهداف برنامه حمل و نقل ریلی در افق ۱۴۰۰ تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، سید مصطفی داودی معاون بهره برداری و سیرو حرکت در نخستین جلسه آشنایی با زیر مجموعه حوزه معاونت بهره برداری و سیرو حرکت ،با تاکید برکسب جایگاه ۳۰ درصدی راه آهن از حمل بار کشور و حمل ۱۹۵ میلیون تن بار در افق برنامه ، افزایش میزان مطالعات و دست یابی به بازار های جدید و نیز تهیه گزارشات جامع و آنالیز شده در خصوص تغییرات منطقه ای و حوزه های بارگیری و نرخ تعرفه ها را از برنامه های این معاونت برشمرد .
وی افزود:با ارائه نقشه راه از سوی مدیران کل حوزه ، امیدواریم به زودی شاهد بهبود رویه های کنونی وگسترش ارتباطات روزآمد بین صاحبان بار در مرکز و مناطق راه آهن باشیم .
معاون بهره برداری و سیر و حرکت تصریح کرد: رویکرد ما تلاش مکرر برای دستیابی به بالاترین جایگاه حمل بار در کشور است وامید می رود با سعی گروهی به این هدف دست یابیم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز