شما اینجا هستید
اخبار عمومی » حرکت قطارهای تهران – زاهدان و بالعکس طبق برنامه انجام می شود

قطارهای تهران – زاهدان و زاهدان – تهران طبق برنامه انجام می شود اما مسافران از زاهدان با اتوبوس به بم منتقل می شوند تا از بم با قطار به تهران عزیمت کنند.
همچنین تا بازگشایی این محور قطارهای تهران – زاهدان طبق برنامه از ایستگاه راه آهن تهران حرکت می کنند تا پس از رسیدن به بم با اتوبوس به زاهدان منتقل شوند.
هموطنان عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر با سامانه ۵۱۴۹
تماس بگیرند

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز