شما اینجا هستید
سرگرمی + بازی » خط عریض اینچه برون باعث افزایش مراودات

?مدیرکل راه آهن شمال شرق۲ عنوان نمود: ورود خط عریض و کریدور راه آهن اینچه برون استان گلستان باعث افزایش مراودات ریلی ایران و کشورهای آسیانه میانه خواهد شد.

✍️روابط عمومی راه آهن شمال شرق۲

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز