شما اینجا هستید
اخبار نواحی » رشد۲برابری تخلیه محمولات ترانزیت دراداره کل راه آهن هرمزگان

محمدپورفخری مدیرکل راه آهن هرمزگان خبرداد،
درچهارماهه اول سال جاری درزمینه تخلیه محمولات ترانزیت به میزان ۵۰۹هزارو۴۲۸تن که توسط تعداد۸هزارو۱۹۵ واگن بوده که رشد۹۲درصدی راشاهدبوده ایم،اهم موادتخلیه شده شامل:گوگرد،کودشیمیایی وپنبه بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد۲برابری رانشان می دهد

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز