شما اینجا هستید
اخبار عمومی » سود خالص ریل سیر کوثر افزایش یافت

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت ریل سیر کوثر با سرمایه ۴۷ میلیارد تومان در صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه بدهی های جاری را ۳۸ میلیارد تومان و دارایی های جاری را ۲۵ میلیارد تومان گزارش کرده است.

در دوره ۱۲ ماهه سال ۹۶ شرکت ۷ میلیارد تومان وام دریافت کرده است و رسیدن رقم ۶ میلیارد تومان به ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات مالی گویای این امر است.

درآمدهای عملیاتی “حسیر” افزایش ۲۳ درصدی را از رقم ۵۶ میلیارد تومان به ۶۹ میلیارد تومان نشان می دهد.

سود انباشته در پایان دوره از رقم ۹ میلیارد تومان به ۱۷ میلیارد تومان رسیده و افزایش ۸۴ درصدی داشته است.

در آخر نیز سود خالص برای هر سهم معادل ۱۹ تومان منظور گردیده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز