شما اینجا هستید
اخبار عمومی » سیستم ریلی پاک ترین نوع حمل و نقل

?

آلودگی هوا درحال تبدیل شدن به دغدغه اصلی شهر هاست، مصرف انرژی در وسایل نقلیه مختلف نیز موردتوجه قرار گرفته و این مساله شامل راه آهن و صنعت حمل ونقل ریلی نیز شده است.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز