شما اینجا هستید
اخبار عمومی » کریدور آسیای میانه باعث رونق اقتصاد

?مدیرکل راه آهن شمال شرق۲عنوان نمود:ورودخط عریض وکریدور راه آهن اینچه برون استان گلستان باعث افزایش مراودات ریلی ایران وکشورهای آسیانه میانه خواهد شد

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز