شما اینجا هستید
زیربنایی - زیر ساخت » مجوز شورای اسلامی مشهد برای تکمیل ناوگان خط یک قطار شهری

مجوز شورای اسلامی مشهد برای تکمیل ناوگان خط یک قطار شهری

مصوبه شورای شهر مشهد، برای تهیه ۶۰ واگن باقی‌مانده خط یک قطار شهری به مدیریت شهری ابلاغ شد.

فرسنگی – روزنامه شهر امید و زندگی در راستای رسالت اطلاع رسانی خود، علاوه بر انتشار گزارش رویدادهای جلسات علنی شورای شهر، با هدف تنویر هر چه بیشتر افکار عمومی و افزایش مجاری اطلاع رسانی، مصوبات قطعی و لازم الاجرای شورای شهر را نیز منتشر می کند. در این راستا، امروز نیز بخشی از مصوبات شورا که اخیرا برای اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ شده است، در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

یکی از مهم ترین مصوبات دوره اخیر شورای شهر مشهد ، تهیه ۶۰ واگن باقی مانده از ناوگان خط یک قطارشهری مشهد بود. بر طبق ماده واحده این مصوبه، شهرداری مشهد مقدس مکلف است با توجه به نیاز و ضرورت تکمیل ناوگان خط یک قطارشهری، در بازه زمانی چهارساله از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، نسبت به تأمین ۶۰ دستگاه واگن سبک شهر (LRV)، مطابق یا مشابه با واگن های موجود این خط، اقدام کند. در تبصره این مصوبه نیز آمده است: شهرداری مشهد مقدس مکلف است اعتبارات لازم برای اجرای این مصوبه را از محل الگوهای تأمین مالی غیرنقد، دولتی و تسهیلات بانکی بلندمدت تأمین کند.

اقاله قرارداد پروژه مشارکتی مینو

اولین بار در سی و هفتمین جلسه علنی شورای چهارم بود که موضوع اصلاح قرارداد پروژه مشارکتی مینو در دستور کار شورا قرار گرفت که با رأی اعضا تصویب شد. مهرماه سال ۹۳ بود که با رأی اعضای شورای چهارم، سهم شهرداری در این پروژه از ۷۷ درصد به ۶۷ درصد رسید. اما چندی پیش و در دوره پنجم شورا، اعضای شورای شهر در مورد اقاله قرارداد پروژه مشارکتی مینو، به توافق رسیدند. بر طبق ماده واحده این لایحه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و منافع خود، نسبت به اقاله قرارداد پروژه مشارکتی مینو به شماره ۳۲۱۳۶/۲۱ مورخ ۴خرداد۱۳۹۱ و اصلاح شده طی مصوبه شماره ۷۲۳۶/۹۳/۴/ش مورخ اول مهر۱۳۹۳ به شرح صلحنامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره ها و بندهای زیر اقدام نماید.

در تبصره اول این لایحه آمده است: شهرداری مشهد مقدس مکلف است ضمن انجام مطالعات بازار برای پروژه مذکور، تکمیل یا واگذاری پروژه را در راستای بازار هدف، اجرایی نماید. این لایحه طی تأکید دیگری و در تبصره دوم خود برای شهرداری چنین تکلیفی مشخص کرده است: قرارداد نهایی اقاله پروژه مشارکتی مینو و پیوست های آن باید به تأیید کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر رسیده و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس شود. بر این اساس شهرداری مشهد باید هزینه های صورت گرفته توسط طرف دوم قرارداد در پروژه مشارکتی مینو را که طبق نظریه هیئت کارشناسی رسمی دادگستری منتخب طرفین (به شماره ۶۱۵۳/۹۷/۱۶ مورخ ۴ دی ۱۳۹۷به مبلغ ۱۵۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شده است، پس از کسر خسارات وارده به شهرداری مشهد به مبلغ ۵۷ میلیارد ریال (ناشی از خاتمه قرارداد مشارکت که در نظریه مذکور توسط هیئت کارشناسی رسمی برآورد و اعلام شده است) به طرف دوم، به صورت واگذاری املاک متعلق به شهرداری مشهد بر اساس زمان مبنای محاسبات کارشناسی رسمی (آبان ماه ۱۳۹۶)، به مبلغ ۹۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال پرداخت کند.

تصویب تفریغ بودجه سازمان عمران

یکی دیگر از مصوبات دوره اخیر شورای پنجم در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان عمران شهرداری مشهد بود. در ماده واحده این لایحه آمده است: تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان عمران که از حیث منابع به مبلغ ۹۱۱ میلیارد و۵۱۴ میلیون و ۴۲۴ هزار ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۹۱۱ میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۴۲۴ هزار ریال که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۸ درصد کاهش داشته است، با رعایت تبصره ای و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد. در تبصره مورد نظر آمده است: شهرداری مشهد (سازمان عمران) مکلف است، با توجه به عدم تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در راستای تحقق برنامه عملیاتی میان مدت، گزارش برنامه ها و پروژه های درآمد هزینه با بخش خصوصی یا دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی را حداکثر تا زمان ارایه لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸، به شورای اسلامی شهر ارسال کند.

در ذیل الزامات این لایحه برای شهرداری، همچنین آمده است: شهرداری مشهد موظف است، موارد مندرج در صلحنامه مذکور را در مفاد اقاله نامه تنظیمی، درج و اعمال کند، به نحوی که پس از تنظیم و امضای اقاله نامه توسط ۲ طرف قرارداد، طرفین از بابت مفاد و تعهدات ایجادشده در قرارداد پروژه مشارکتی مذکور، هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر نداشته باشند.

تعیین تکلیف تفریغ بودجه سازمان زمین و مسکن

بررسی تفریغ بودجه سال ۹۷ سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد از دیگر مواردی بود که چندی پیش از تصویب شورای شهر گذشت. بر طبق ماده واحده این مصوبه، تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان زمین و مسکن که از حیث منابع به مبلغ ۹۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۳۵۷ هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۹۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۳۵۷ هزار ریال که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷به میزان ۹ درصد کاهش داشته است در نظر گرفته شد و با رعایت تبصره های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد؛ تبصره۱- شهرداری مشهد مقدس (سازمان زمین و مسکن) مکلف است، با توجه به مصوبه شماره۱۷۸۰۷/۹۷/۵/ش مورخ ۱۸دی۱۳۹۷ در خصوص سامان دهی اراضی بزرگ مقیاس سطح شهر، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه نسبت به ارسال دستورالعمل اجرایی مربوط جهت بررسی و تصویب، به شورای اسلامی شهر اقدام کند. تبصره۲- شهرداری مشهد مقدس (سازمان زمین و مسکن) مکلف است، با توجه به عدم تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در راستای تحقق برنامه عملیاتی میان مدت، گزارش برنامه ها و پروژه های درآمد هزینه با بخش خصوصی یا دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی را حداکثر تا زمان ارائه لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸، به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه کند.

تصویب تفریغ بودجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه

از دیگر مصوبات شورای پنجم شهر مشهد، تصویب تفریغ بودجه سال ۹۷ سازمان مدیریت حمل و نقل و بار درون شهری و حومه مشهد بود. بر طبق ماده واحده این مصوبه، تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه که از حیث منابع به مبلغ ۴۱ میلیارد و۲۱۴ میلیون و ۴۱۲ هزار ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۲۱۴میلیون و ۴۱۲ هزار ریال که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۳۰ درصد کاهش داشته است تعیین شده و با رعایت تبصره های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد.

در تبصره۱ این لایحه آمده است: شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه) مکلف است، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، گزارش مرتبط با آخرین وضعیت احداث مراکز معاینه فنی برای ناوگان باری سنگین را به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه کند.

تبصره ۲ این لایحه نیز به این نکته اشاره دارد که سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه مکلف است، با توجه به عدم تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در راستای تحقق برنامه عملیاتی میان مدت، گزارش برنامه ها و پروژه های درآمد هزینه با بخش خصوصی یا دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی را حداکثر تا زمان ارائه لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

مجوز مشارکت در پروژه دلاوران

بر اساس مجوز شورای پنجم و طبق ماده واحده لایحه قرارداد مشارکتی پروژه دلاوران (لواسان) به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود، نسبت به مشارکت در پروژه دلاوران (لواسان) واقع در بولوار دلاوران (مقابل مخابرات آزادگان) با مشارکت آقای یاسر اکبری در زمین متعلق به سرمایه گذار به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع و با مساحت کل زیربنای ۳۷۰۰۰ مترمربع، بر اساس ضمائم و قرارداد پیوست و با رعایت تبصره های زیر اقدام کند. در تبصره یک این ماده واحده نیز این گونه آمده است: برآورد مبلغ کل سرمایه گذاری و سهم الشرکه شهرداری در این پروژه با لحاظ کاهش هزینه اجرا برای هر متر مربع پارکینگ، از ۲۵ میلیون ریال به ۱۸ میلیون ریال، اصلاح و تقسیم منافع (عرصه و اعیان) پروژه مذکور نیز بر همین مبنا صورت خواهد گرفت.

بر اساس تبصره ۲ نیز شروع و ابلاغ قرارداد منوط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی صلاح است. اعضای شورا همچنین بر اساس تبصره۳ این لایحه این گونه تصویب کردند که متن قرارداد پس از تأیید کمیسیون حقوقی و نیز جداول آنالیز اقتصادی پس از تأیید کمیسیون اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت ها، باید ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد شود. بر اساس تبصره ۴ نیز شهرداری مشهد مقدس مکلف است، امکان مشارکت در پروژه های مشابه به میزان حقوق شهرداری را از طریق شهرداری های مناطق (محل مراجعه مالکین) و تارنماهای شهرداری اطلاع رسانی کند.

تصویب اساسنامه سازمان فرهنگی و اجتماعی

از دیگر مصوبات شورای پنجم شهر مشهد، تصویب اساسنامه سازمان فرهنگی و اجتماعی بود. بر اساس ماده واحده این لایحه، اساسنامه سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد مقدس، مستند به ماده ۵۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، و در راستای اجرای ضوابط تشکیلاتی ابلاغی وزارت کشور به شماره ۱۹۲۷۴ مورخ ۲۰ اردیبهشت۱۳۹۴، بند ۳ ابلاغیه شماره ۴۴۰۰۰ مورخ ۹ دی ۱۳۹۶ وزارت کشور در خصوص نمودار سازمانی شهرداری مشهد، بندهای ۱ و ۲ ابلاغیه شماره ۲۱۷۷۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۹۷ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درخصوص تشکیلات تفصیلی شهرداری مشهد مقدس و بخشنامه شماره ۲۷۳۲۵ مورخ ۹ خرداد ۱۳۹۵ وزارت کشور در خصوص الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری های مراکز استان، به شرح پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد.

مصوبه‌ای برای نام های تکراری معابر

بر اساس مصوبه ارائه برنامه های شهرداری مشهد مقدس در خصوص نام های تکراری معابر و خیابان های سطح شهر و بر طبق ماده واحده این مصوبه، شهرداری مکلف است، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، نسبت به ارائه برنامه های خود در خصوص نام های تکراری معابر و خیابان های سطح شهر مشهد با رعایت بندهای زیر اقدام و تأییدیه لازم را از کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر اخذ کند. در این راستا باید اقدامات و فعالیت های تبلیغی و ترویجی با هدف تبیین ضرورت تغییر نام های تکراری در مشهد با همکاری رسانه ملی (صدا و سیما) و رسانه ها و مطبوعات مشهد در نظر گرفته شود، تعریف شاخص ها جهت تغییر نام های تکراری مد نظر قرار گیرد، تعریف اقدامات تسهیلگرانه برای توجیه شهروندان، ضمن اینکه احصای نام های جایگزین برای هر معبر نیز در دستور کار قرار گیرد.

پرداخت هدفمند اضافه کار در شهرداری

طبق ماده واحده این مصوبه، شهرداری مشهد موظف است حداکثر ظرف مدت ۲ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، نسبت به تهیه آیین نامه نحوه تخصیص و پرداخت اضافه کار کارکنان (در راستای تحقق برش برنامه ای هر مدیریت)، اقدام و موارد را برای تأیید کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی، به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه کند.

جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای پروژه های عمرانی

بر اساس این مصوبه و بر طبق ماده واحده این مصوبه، به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‎ شود، در راستای اهداف و سیاست های شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری و بودجه مصوب سالانه و به منظور اجرایی کردن پروژه های شهری در حوزه های فنی و عمرانی، نسبت به شناسایی و جذب سرمایه گذار یا پیمانکار بخش خصوصی مطابق تبصره ها و بندهای زیر اقدام کند. در همین رابطه و بر اساس تبصره یک این مصوبه، شهرداری مشهد موظف است، بار مالی اجرای این مصوبه را در لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸ منعکس کند، ضمن اینکه در تبصره ۲ نیز اعلام شده است، واگذاری امتیازات موضوع این مصوبه حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان قرارداد امکان پذیر خواهد بود. در غیر این صورت، امتیازات، تخفیفات و قیمت املاک شهرداری به نرخ روز محاسبه می شود.

همچنین بر اساس تبصره ۳، به شهرداری مشهد اجازه داده می شـود، در راستای بودجه مصوب و از طریق سـازمان عمران شهرداری مشهد، نسبت به اجرای پروژه های آسفالت و راه سازی و خرید ماشین آلات، تجهیزات و تأمین مصالح مرتبط با این پروژه ها، تا سقف مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال از محل تبصره ۳۵ بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ و مطابق مفاد این مصوبه اقدام کند. در تبصره ۴ این لایحه نیز آمده است: پس از برگزاری مناقصه، تمام قراردادها، شرایط مندرج در قرارداد و پیوست های آن (به استثنای موضوعات تبصره ۳) باید پس از تأیید کمیسیون مشترک برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی – عمران و شهرسازی – امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر، ممهور به مهر شورای اسلامی شهر شود.

بر اساس مفاد ۵تبصره نیز شهرداری مشهد مکلف است که به منظور تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی از طریق منابع مالی غیرنقد یا بخشی نقد، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، نسبت به ارسال لایحه اصلاح آیین نامه تأمین منابع مالی غیرنقد برای اجرای پروژه های عمرانی مصوب شهرداری (موضوع مصوبه ۹۷۰۹/۹۶/۵/ش مورخ ۱۳شهریور۱۳۹۶) اقدام کند.

الف) پرداخت هزینه های اجرایی پروژه های موضوع این مصوبه، به صورت حداکثر ۲۵درصد نقد و حداقل ۷۵درصد غیرنقد، مطابق یک یا ترکیبی از بندهای زیر امکان پذیر است. بر این اساس واگذاری زمین و واحدهای ساختمانی متعلق به شهرداری از طریق تالار مبادلات املاک و مستغلات یا شرایط مشخص شده در آگهی مناقصه، بر مبنای موعد مشخص شده در قرارداد و با اعمال ۱۰درصد تخفیف در واحدهای تجاری و ۵درصد تخفیف در زمین و واحدهای ساختمانی (به استثنای واحدهای تجاری) نسبت به قیمت گذاری کارشناس رسمی منتخب شهرداری.

بر اساس تبصره این مصوبه، در تأمین قیر، مصالح آسفالت و خرید ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با آن، اعمال ۱۵درصد تخفیف در واحدهای تجاری و ۱۰درصد تخفیف در زمین و واحدهای ساختمانی (به استثنای تجاری)، نسبت به قیمت گذاری کارشناس رسمی امکان پذیر خواهد بود.

از جمله دیگر تأکیدات این مصوبه این است که اعطای پروانه ساختمانی به املاک متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای موعد مشخص شده در قرارداد و با اعمال ۴درصد تخفیف مازاد بر تخفیف پرداخت نقدی روز و تا حداکثر ۲۲درصد تخفیف مد نظر قرار گیرد. این بخش نیز تبصره ای به این شرح دارد: در تأمین قیر، مصالح آسفالت و خرید ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با آن، اعطای پروانه ساختمانی این بند، با اعمال ۶درصد تخفیف مازاد بر تخفیف پرداخت نقدی روز تا حداکثر ۲۴درصد تخفیف امکان پذیر است.

در دومین بخش کلان این مصوبه، سرمایه گذاران پروژه های مشارکتی شهرداری در صورت درخواست و پس از شرکت و انتخاب شدن در فراخوان و مناقصه می توانند در قبال سهم الشرکه شهرداری که ارزیابی آن از سوی کارشـناس رسمی منتخب شهرداری انجام می شود، با اعـطای تخفیف ۵درصدی، بر اسـاس بندهای ۵-۷-۱ و ۵-۷-۲ آیین نامه تأمین منابع مالی غیرنقد برای اجرای پروژه های عمرانی (موضوع مصوبه شماره ۹۷۰۹/۹۶/۵/ش مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶) نسبت به تصفیه حساب با صورت وضعیت قطعی موضوع فراخوان اقدام کنند. در تبصره این بخش نیز اعلام شده که در صورتی که مشمولان این بند دارای شرایط لازم بر اساس آیین نامه تعیین صلاحیت باشند، می توانند «رأسا» نسبت به اجرای پروژه عمرانی اقدام و در غیر این صورت پس از انعقاد قرارداد با شهرداری، موظف هستند برای انجام پروژه عمرانی، درباره به کارگیری مجری ذی صلاح اقدام کنند. (به کارگیری مجری و پیمانکار ذی صلاح رافع تعهدات سرمایه گذار در برابر شهرداری نخواهد بود).

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز