شما اینجا هستید
آموزشی » مرحله اول آزمون ادواری مشاغل لکوموتیوران و پست بازدید

مرحله اول آزمون ادواری مشاغل لکوموتیوران و پست بازدید در ۱۰ منطقه راه آهن امروز به پایان رسید و از روز شنبه ۹۶/۱۲/۱۲ مرحله دوم در ۹ منطقه آغاز می گردد.
آقای موسوی کیا معاون مرکز آموزش و تحقیقات امروز در بازدید سرزده ای که از حوزه‌ آزمون سمنان داشتند بیان نمودند که در سال ۹۶ تا کنون مشارکت بیش از ۷۳۰۰ نفر از پرسنل عملیاتی راه آهن در آزمون های ادواری را داشتیم که در نوع خود تاکنون در راه آهن بی نظیر می باشد. این آزمون ها در راستای زمان دار شدن گواهی نامه های آموزشی و نیازسنجی آموزشی دقیق فردی برگزار می شوند تا با تشکیل شناسنامه الکترونیکی آموزش شغلی هر فرد، برنامه بهبود و توسعه آنها طراحی و اجرا گردد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز