شما اینجا هستید
اخبار عمومی » مناقصه – تعمیرات مجموعه‌ها والمانهای ترمز واگنها

سازمان: شرکت حمل و نقل ریلی رجاء

موضوع مناقصه: تعمیرات مجموعه‌ها والمانهای ترمز واگنها

 محل انجام خدمات : کارگاه‌های تعمیراتی کارفرما در تهران می‌باشد.

محل دریافت اسناد و بازگشایی پیشنهادها: تهران- خیابان کریم‌خان زند- نبش سنائی- شرکت حمل و نقل ریلی رجاء-  طبقه دوم- مدیریت تدارکات- اتاق ۲۰۳- گروه تامین قطعات و قراردادهای فنی

مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۰۳/۰۴/۹۷

مهلت ارائه  پیشنهادات: تا ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ  ۱۳/۰۴/۹۷

ساعت و روز قرائت پیشنهادات : ساعت ۱۵:۰۰ چهارشنبه مورخ  ۱۳/۰۴/۹۷

میزان سپرده شـرکت در مناقصه: مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت ضــــمانتنامه‌ بانکی یا یک‌ فقره‌ چک‌ تضمینی‌ بانکی‌ در وجه شرکت حمل و نقل ریلی رجاء

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ یکصد هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۸۸۴۹۶۵۰۰۵ و کد شناسه ۱۷۳۴۰۰۰۵۵ نزد بانک ملی ایران شعبه انبار توشه به نام حساب درآمد شرکت رجاء

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شرکت حمل ونقل ریلی رجاء

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز