شما اینجا هستید
اخبار عمومی » پدافند غیر عامل در صنعت ریلی

به گزارش ریل‌نیوز  ، از سال ١٣٨٢ ، پس از دستور مقام معظم رهبری و با توجه به بند ١١ ماده ١٢١ برنامه چهارم توسعه دولت و دستگاه هـای اجرایی ملزم به رعایت اصول پدافند غیر عامل در طراحی و اجرای طرح های حساس و مهم یا در دست مطالعه و نیز ، تاسیسات زیر بنایی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور گردیده اند که کلیات طرح و آیین نامه های اجرایی آن و نیز سند دائمی پدافند غیر عامل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت وزیران به تصویب رسیده و به دستگاههای اجرایـی کشور ابلاغ گردیده است که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.

ﻫﺪف ما از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اصول ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در حوزه حمل و نقل ریلی،ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرتها و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی احتمالی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ، ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ اقدامات خرابکارانه و تهاجمی دﺷﻤﻦ و همچنین اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻘﺎ و اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺮوری سازمان اﺳﺖ.

لذا ما همواره ضمن راعایت اصول پدافندی غیر عامل در تاسیسات موجود تلاش می کنیم در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺻﻮل ﭘﺪاﻓﻨﺪی و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ را رعایت کنیم ﺗﺎ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻣﻦ و ﭘﺎﯾﺪاری احداث شود تا ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از طمع دشمن برای حمله، ﻣﺎﻧﻊ از هدر رفت و تخریب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ شویم.

ما اعتقاد داریم که رعایت اصول پدافند غیرعامل در برنامه های عمرانی و زیربنایی و حتی خدماتی راه‌آهن باعث افزایش قدرت بازدارندگی و به حداقل رساندن خطرها با منشأ عوامل نظامی یا انسانی می شود و منجر به تضمین حداکثر کارایی تاسیسات و زیرساخت های ما در دوره بهره‌برداری می‌گردد و در نهایت به حفظ امنیت ملی، استقلال سیاسی و اقتصادی ما و همچنین کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از بلایای طبیعی و غیرطبیعی هم خواهد شد.

شبکه ریلی کشور یکی از گران ترین و اصلی‌ترین دارایی‌های زیرساختی کشور و ابزاری مناسب برای حمل و نقل عمومی مسافر و بار است که رعایت اصول پدافند غیر عامل در آن موجب مصون سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌های کشور شده و گامی موثر در توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود که ذاتا ایمنی را در زیرساخت‌ها و جامعه نهادینه خواهد کرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز