شما اینجا هستید
زیربنایی - زیر ساخت » پیمانکار راه آهن آذربایجان شرقی تغییر کرد؛ کارگران طلبکار باقی ماندند

#ایلنا
/ پیمانکار راه آهن آذربایجان شرقی تغییر کرد؛ کارگران طلبکار باقی ماندند /
… به گفته کارگران مورد نظر، مدیران راه آهن آذربایجان شرقی بدون رعایت تشریفات قانونی و اطلاع از وضعیت مطالبات کارگران با پیمانکار قبلی بخش نگهداری خط تسویه کرده اند و در حال حاضر زیر پیمانکاری جدید نیز در این رابطه مسئولیتی را برعهده نمی گیرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز