شما اینجا هستید
اخبار عمومی » ۲۹۷۸ مزایده – شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه – مجوز بهره‌برداری تعدادی از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه ها وقطارها

آگهی مزایده ۹۹-۷

شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه در نظر دارد مجوز بهره‌برداری تعدادی از فضاهای خود را از طریق برگزاری مزایدهعمومی واگذار نماید.

موضوع

مدت قرارداد (ماه)

مبلغ سپرده (ریال)

فضای تبلیغاتی ایستگاه‌ها (مجموعه شماره یک)

۱۲

۵٫۶۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

فضای تبلیغاتی ایستگاه‌ها (مجموعه شماره دو)

۱۲

۵٫۶۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

فضای تبلیغاتی قطارها   (مجموعه شماره یک)

۱۲

۱٫۹۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰

فضای تبلیغاتی قطارها  (مجموعه شماره دو)

۱۲

۲٫۷۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

ارایه مجوز ساخت، تجهیز و بهره برداری از فضای تجاری واقع در زیرگذر ایستگاه تئاترشهر با کاربری بازارچه و فضای تجاری شماره ۲۱۸ واقع در ایستگاه تئاترشهر به مساحت ۱۹۷ مترمربع با کاربری دپوی اجناس بازارچه

۱۵

۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می‌گردد به منظور دریافت اوراق مزایده و کسب اطلاعات بیشتر با واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اســناد و پاکات مــخصوص مزایده به حــساب جــاری ۷۰۰۸۰۲۷۴۹۳۲۸ بانکشهر(شعبه امام خمینی(ره) کد ۲۶۴) در وجه شرکت بهره‏‌برداری راه ‌آهن شهری تهران و حومه تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه‌‌‌شنبه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ به نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، تقاطع حافظ، شماره۹۵۶، طبقهپنجم، مدیریت امور قراردادها (مناقصات و مزایدات) مراجعه نمایند. تحویل اسناد مزایده تا ساعت ۱۴:۰۰ روز ‌شنبه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۹ می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتربه سایتhttp://metro.tehran.ir  مراجعه شود.

– تأکید می‌گردد اسناد مزایده فقط به صورت حضوری و برای اشخاص حقوقی با ارایه معرفی‌نامه رسمی، کپی اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی قابل دریافت است.

– این آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار  به چاپ رسیده و هزینه آن به علاوه هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز