شما اینجا هستید
اخبار عمومی » ۵۴ لکوموتیو امسال وارد ناوگان ریلی کشور می شود

معاون ناوگان شرکت راه آهن:
۵۴ لکوموتیو امسال وارد ناوگان ریلی کشور می شود
معاون ناوگان شرکت راه آهن گفت: به منظور تحقق برنامه های راه آهن برای افزایش سهم جابجایی بار و مسافر امسال، ۵۴ لکوموتیو وارد ناوگان ریلی کشور می شود.
به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، محمد هادی ضیایی مهر در سومین روز هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ، تجهیزات و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران، افزود: بر اساس برنامه ریزی های شرکت راه آهن قرار است تا پایان سال جاری ۱۹ دستگاه لکوموتیو در شرکت مپنا و ۳۵ دستگاه لکوموتیو دیگر پس از بازسازی وارد ناوگان ریلی کشور شود.
ضیایی مهر با اشاره به تکالیف تعیین شده در برنامه ششم توسعه در زمینه افزایش سهم جابجایی بار به میزان ۳۰ درصد و مسافر به میزان ۲۰ درصد ، اظهار داشت: برای تحقق این تکالیف، توسعه زیر ساخت های شبکه ریلی، تامین ناوگان قطارهای مسافری، حومه ای ، باری و تامین لکوموتیو به عنوان اصلی ترین بخش از نیروی محرکه راه آهن در دستور کار شرکت راه آهن قرار دارد .
وی از بازسازی بیش از ۲۰۰ واگن مسافری از محل بسته های تشویقی سرمایه گذاری در سال جاری خبر داد و گفت: راه آهن بازسازی واگن های مسافری بالای ۳۰ سال شرکت های حمل و نقل ریلی را جزو اولویت های خود قرار داده است .
ضیایی مهر گفت: طبق سیاست های تشویقی مقرر شده است امسال حدود یک هزار دستگاه واگن باری در شرکت های داخلی تولید شود و برای رونق کسب و کار در حوزه حمل و نقل ریلی، نهضت قطعه سازی در شرکت های داخلی آغاز شده و هم اکنون ۶۰ درصد تولید لکوموتیو در کشور داخلی سازی شده است.
وی در ادامه با اشاره به تعداد ناوگان در گردش ریلی کشور یادآور شد: هم اکنون ۳۴۶ دستگاه لکوموتیو باری ، ۱۲۶ دستگاه لکوموتیو مسافری و ۱۴۳ دستگاه لکوموتیو مانوری در خطوط ریلی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
معاون ناوگان راه آهن گفت: هم اکنون بیش از ۲۵ هزار واگن باری در خطوط ریلی کشور نسبت به جابجایی بار اقدام می کنند و۱۶۵۲ واگن مسافری و ۱۰۷ دستگاه قطارهای خود کشش ریل باس حومه ای و ۸۷ دستگاه قطارهای ترن ست برون شهری جابجایی مسافران در خطوط ریلی را بر عهده دارد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز