شما اینجا هستید
اخبار نواحی » برگزاری دوره آموزشی مناقصات و امور قراردادها در اداره کل راه آهن شمالغرب

 برگزاری دوره آموزشی مناقصات و امور قراردادها در اداره کل راه آهن شمالغرب

دوره آموزشی مناقصات و امور قراردادها بمنظور آشنایی شرکت کنندگان با وظایف و تکالیف کمیسیون مناقصه و کمیته فنی بازرگانی، نحوه تهیه و کنترل اسناد مناقصه و آشنایی با مفاهیم ارزیابی کیفی، ارزیابی بازرگانی و ارزیابی مالی ازتاریخ ۹۷/۴/۲۰ لغایت ۹۷/۴/۲۱ و ۹۷/۵/۳ لغایت ۹۷/۵/۴ در محل سالن اجتماعات اندیشه ایستگاه راه آهن زنجان برگزار گردید.

در این دوره آموزشی ۴ روزه که در آن مهندس خدائی مدیر کل راه آهن شمالغرب ، معاونین اداره کل، روسا ، کارشناسان مسئول، معاونین و کارشناسان ادارات ، گروهها و واحدها حضور داشتند مطالب و مباحثی در ارتباط با فرایند سرمایه گذاری در زیرساختها و طرحهای عمرانی و خدماتی از مرحله برآورد تا تحویل، آشنائی با مبانی قراردادها و فرایند مناقصه و تضمین ها وقانون برگزاری مناقصات ، آئین نامه های اجرائی مربوطه و بخشنامه های مرتبط ارائه گردید.
در پایان نیز با طرح چند سئوال از شرکت کنندگان در دوره آزمون بعمل آمد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز