برچسب زده شده با : آبفای تهران
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تجربیات خود را در اختیار آبفا قرار داد

روسا و كارشناسان مديريت روابط عمومي شرکت آبفای استان تهران از مديريت ارتباطات و امور بين الملل شرکت بهره برداری متروي تهران وحومه بازديد كردند و در جريان روند كار روابط عمومي و ارتباط با مشتريان قرار گرفتند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز