معرفی و دانلود کتاب تاریخ و جغرافیای راه آهن

معرفی و دانلود کتاب تاریخ و جغرافیای راه آهن

به گزارش خبرنگار سایت اختصاصی ریل نیوز، محمد رضا مهدی نیا، رئیس قطار مسافری، مؤلف و مدرس مرکز آموزش شرکت حمل و نقل ریلی رجا و یکی از نویسندگان کتاب تاریخ و جغرافیا راه آهن، با بیان اینکه راه توسعه یک سازمان، آموزش است، اظهار داشت، یک رئیس قطار مسافری در توسعه ی فرهنگ مطالعه