دانلود جدیدترین نقشه شبکه ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران – زمستان ١۴٠٠

دانلود جدیدترین نقشه شبکه ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران – زمستان ١۴٠٠

🇮🇷 🗺🚆جامع ترین نقشه شبکه ریلی ایران 📆ویرایش زمستان ١۴٠٠ با قابلیت نمایش : 🔺نواحی راه آهن ج.ا.ا 🔺خطوط دو خطه و یک خطه 🔺 شیب و فراز غالب محورها 🔺 مرزبندی نواحی راه آهن ج.ا.ا 🔺 نوع و درجه بندی ایستگاه ها 🔺 مراکز فرماندهی و کنترل ترافیک CTC و ایستگاه های تحت پوشش