جهت اشاعه فرهنگ ایمنی در راه آهن موافقتنامه مشترک میان راه آهن جنوب شرق و آموزش و پرورش مهم و ضروری است

جهت اشاعه فرهنگ ایمنی در راه آهن موافقتنامه مشترک میان راه آهن جنوب شرق و آموزش و پرورش مهم و ضروری است

مدیرکل راه آهن جنوب شرق گفت: در راستای تاکید مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اشاعه فرهنگ ایمنی و در راستای کاهش تصادفات و حوادث ریلی بخصوص فرهنگ سازی در میان دانش اموزان حاشیه خطوط ریلی اولویت موافقتنامه مشترک میان راه آهن جنوب شرق و آموزش و پرورش مهم و ضروری است.